Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.2 Content Management Systeem: Samenhang van scripts, internetpagina’s,
databases en afbeeldingen die door de Opdrachtgever gebruikt wordt voor het eenvoudig aanpassen van zijn Website.

1.4 Onderhoud van een website: het door Effecty B.V. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Effecty B.V. Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een offerte van Effecty B.V. of bij aanvang van een opdracht met Effecty B.V. ontstaat een overeenkomst waarbij de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene leveringsvoorwaarden.

2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever Effecty B.V. opgenomen wordt.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Effecty B.V. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Effecty B.V. verrichtte handelingen.

2.4 Effecty B.V. houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden in een maand nadat de bestaande opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden op de hoogte is gesteld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Een aanbieding of offerte van Effecty B.V. heeft een geldigheid van 10 dagen na verzenden. Indien na deze periode besloten wordt op de aanbieding of offerte in te gaan heeft Effecty B.V. het recht prijzen of voorwaarden te wijzigen en kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3.2 Effecty B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Geheimhouding

4.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2 Indien voor de goede uitvoering van de opdracht een uitzondering op de geheimhouding vereist is mag na toestemming van de opdrachtgever vertrouwelijke informatie wel verstrekt worden aan derden.

Artikel 5 Honorarium

5.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Effecty B.V. de overeengekomen vergoeding verschuldigd

5.2 Alle door Effecty B.V. aangegeven prijzen zijn exclusief btw tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

5.3 Over de vergoeding is B.T.W. verschuldigd, tenzij zulks naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

5.3 Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens Effecty B.V. aangegane verplichting is al hetgeen opdrachtgever aan Effecty B.V., uit welke hoofde ook, verschuldigd is direct opeisbaar.

5.4 Aan de opdrachtgever worden apart de onkosten doorberekend die aan de uitvoering van de opdracht zijn verbonden. Hieronder vallen onder meer reis- en verblijfskosten.

5.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de aan Effecty B.V. toekomende bedragen.

5.6 Betaling van rekeningen van Effecty B.V. dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijving van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

5.7 Indien Effecty B.V. zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledige ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €100,- zulks vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

Artikel 6 Duur en Beëindiging

6.1 Contracten met betrekking tot Content Management Systeem, domeinnaam registratie, hosting en andere producten waar nadrukkelijk maandelijkse abonnementskosten vermeld zijn hebben een minimale duur van 1 jaar en kunnen daarna elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

6.2 Contracten met betrekking tot de optimalisatie van Google Adwords, Google Analytics en Bing Ads hebben een minimale duur van 6 maanden en kunnen daarna elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze contracten worden elke maand stilzwijgend verlengd.

6.3 Effecty B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Effecty B.V.. Effecty B.V. zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Effecty B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling en of beperking bestaan.

Artikel 7 Levering, betaling, risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Hosting, Programmeerwerk, Ontwerp, Linkbuilding en Domeinnaamregistratie worden bij derden betrokken, Effecty B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt doordat deze derden tekortschieten in de nakoming van hun verbintenissen.

7.2 Na levering van Effecty B.V. aan de Opdrachtgever geldt een acceptatieperiode van 1 week waarin de Opdrachtgever kleine wijzigingen in de lay-out kosteloos kan laten aanpassen. Na deze acceptatieperiode geldt het product als geaccepteerd en zullen voor wijzigingen uurloon in rekening gebracht worden.

7.3 Opgegeven termijnen voor de levering door Effecty B.V. van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Effecty B.V.. Er kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de opdracht overgaan als de Opdrachtgever alle bedragen die hij aan Effecty B.V. verschuldigd is vanwege door Effecty B.V. geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten heeft betaald. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen inclusief rente en kosten altijd volledig en tijdig worden voldaan.

7.5 Het door Effecty B.V. geleverde Content Management Systeem wordt nimmer eigendom van de Opdrachtgever, maar zal door de Opdrachtgever te gebruiken zijn d.m.v. een abonnementssysteem voor een met Effecty B.V. afgesproken bedrag.

7.6 In geval van het ontwerpen of ontwikkelen van een website, achterliggende systemen, drukwerk of huisstijl is Effecty B.V. gerechtigd om vooraf 30% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

7.7 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op de goederen die Effecty B.V. in opdracht van de opdrachtgever tot stand brengt, blijven toebehoren aan Effecty B.V..

Artikel 8 Beperking aansprakelijkheid Effecty B.V.

8.1 Effecty B.V. heeft geen enkele verplichting tot vergoeding van schade die de opdrachtgever lijdt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door opzet op bewuste roekeloosheid van Effecty B.V. of haar leidingggevenden.

8.2 Een verplichting tot schadevergoeding van Effecty B.V. aan de opdrachtgever blijft te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

8.3 De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

8.4 Effecty B.V. heeft geen enkele verplichting tot vergoeding van gevolgschade die de opdrachtgever indirect lijdt.

Artikel 9 Trainingen en bijeenkomsten

9.1 Indien in bepaalde plaatsen of op bepaalde data het aantal deelnemers van het programma naar oordeel van Effecty B.V. te gering is, behoudt Effecty B.V. zich het recht voor, vóór aanvang van de opleiding, locaties en of trainingsdata te laten vervallen.

9.2 Eventuele parkeerkosten bij trainingslocaties zijn altijd voor rekening van de cursist.

9.3 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer of spreker zal Effecty B.V. indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen.

9.4 Indien vervanging niet mogelijk is, zal Effecty B.V. de deelnemers zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.5 Effecty B.V. zal in in geval van 9.4 zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.

9.6 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft deelnemer dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als Effecty B.V. als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.7 Uitval van docent is nooit reden voor kosteloze annulering. Hetgeen gesteld onder artikel 9.6 blijft in dit geval van toepassing.

Artikel 10 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

10.1 Op de rechtsverhouding tussen Effecty B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien